Hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld

Skriv ut

Hedersrelaterat våld och förtryck förekommer i starkt patriarkala och hierarkiska gemenskaper. Främst är det flickor och unga kvinnor som drabbas, men även pojkar och unga män.

I grupper med dessa normer gäller ett utvidgat familjesystem och individen ses i första hand som familjemedlem och i andra hand som egen person. Flickor/kvinnor tvingas underordna sig de riktlinjer som sätts av hennes pappa och släktingar. Mannen ses som överordnad kvinnan och även bland barnen har pojkar större fri- och rättigheter än flickor.

Vid hedersrelaterat våld skuldbeläggs flickan och utsätts för en stark kollektiv kontroll. Om hon anses ha brutit mot en gällande norm ses det nödvändigt att bestraffa henne, fysiskt eller socialt. Personen/personerna som utför straffet uppmuntras till detta av övriga medlemmar i den utvidgade familjen. Det är inte heller ovanligt att kvinnor inom familjen deltar i förtrycket mot flickan som bestraffas i syfte att upprätthålla familjens heder.

Att utsätta någon för hedersrelaterat våld är precis som våld i nära relationer ett brott och straffbart enligt svensk lag. Hedersrelaterat våld och förtryck bryter även mot FN:s förordning om mänskliga rättigheter, kvinno- och barnkonventionen.

Hedersrelaterat våld har många likheter med våld i nära relationer generellt, men våldet och att bryta upp ifrån det skiljer sig ändå åt. Här kan du läsa mer om hedersrelaterat våld:

• Kvinnojouren Somaya www.somaya.se arbetar med mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat förtryck.
• Glöm aldrig Pela och Fadime: www.pelafadime.se
• Hedersrelaterat förtryck och våld www.hedersfortryck.se

• Män mot hedersrelaterat våld och förtryck www.mmhf.se
• Terrafem telefonjour på 35 olika språk: 020 - 52 10 10
• Hedersrelaterat våld p.g.a. sexuell läggning www.homo.se – www.rfsl.se – www.heder.nu
• Sharaf hjältar som arbetar för att motverka hedersvåld www.elektra.nu